Edunvalvonta

Olemme tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen työelämän kehittäjä. Valvomme jäsentemme palvelussuhteeseen liittyviä ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja.

Edunvalvonnan perusta on virka-ja työehtosopimus, joka määrittelee virkamiesten yleiset palvelussuhteen ehdot. Näiden lisäksi virastokohtaiset sopimukset löytyvät ulkoministeriön sivulta:

https://um.fi/ulkoministerion-virka-ja-tyoehtosopimukset

Jäsenistömme etujen valvonnasta vastaa UHVY ry:n hallitus. Tutustu hallituksemme jäseniin ja ota rohkeasti yhteyttä!

Tärkeä henkilöstön edustajan rooli on pääluottamusmiehellä sekä luottamusmiehillä. UHVYllä on päätoiminen pääluottamusmies, varapääluottamusmies sekä kuusi luottamusmiestä Suomessa ja edustustojen luottamusmiehet maailmalla.

Pääluottamusmiehen ja luottamusmiesten tehtävät määräytyvät YT-lain, VESin sekä UHVYn ja UM:n välisen luottamusmiessopimuksen mukaisesti. Pääluottamusmies tekee sopimuksiin perustuvien tehtäviensä ohella myös näitä tehtäviä:

  • toimii tiiviissä yhteistyössä UHVYn puheenjohtajan ja hallituksen kanssa
  • osallistuu hallituksen ja sen työvaliokunnan kokouksiin asiantuntijana
  • valvoo virkaehtosopimuksen soveltamista ja sen noudattamista oikein
  • selvittää erimielisyydet nopeasti ja luottamuksella
  • neuvoo yksittäisiä jäseniä työelämän pulmatilanteissa ja huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti
  • takaa myös sen, ettei kukaan jää työpaikalla yksin
  • raportoi toiminnastaan hallitukselle tarvittaessa
  • huolehtii luottamusmiesten tapaamisista sekä luottamusmiesverkoston ylläpitämisestä ja kouluttautumisesta
  • edistää yhteistoimintaa ja paikallista sopimista sekä ylläpitää työrauhaa
  • tekee esityksiä jäsenten edunvalvonnan parantamiseksi.

Työsuojeluasiat

Viime vuoden kesäkuun alusta tuli voimaan työturvallisuuslain muutos, johon sisältyy kaksi tärkeää asiaa. Toinen näistä on 55-vuotta täyttäneiden työssä jaksamisen edistäminen ja työkyvyttömyyden ehkäiseminen sekä toinen raskaussuojelun täsmentäminen. 

Molemmat uudistuksen tähtäävät työnantajan työturvallisuutta koskevien velvoitteiden täsmentämiseen.  

Uutuutena on se, että työnantajan tulee tietyissä tapauksissa huomioida työtekijöiden yksilölliset tilanteet, jotka voivat edellyttää yksilöllisiä työsuojeluun liittyviä toimenpiteitä työnantajalta.   Työnantajan velvoitteita siis tarkennetaan työnantajalle kuuluvien yleisten velvoitteiden lisäksi. Siihen sisältyy työnantajan tarkkailuvelvoite työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden varmentamiseksi työssä. Jos tilanne niin vaatii, niin työnantaja toteuttaa yksilöllisiä työsuojelutoimia.

Ikääntyminen ja sen yksilölliset vaikutukset huomioidaan aiempaa monipuolisemmin ja selkeämmin. Myös työn psykososiaaliset ja fyysiset kuormittavat tekijät on huomioitava aiempaa tarkemmin. Tavoitteena on pidentää työssäjaksamista ja ehkäistä ennenaikaista eläköitymistä.

Lue lisää alla olevasta STMn lakimuutosta koskevasta tiedotteesta sekä lakitekstistä.

Lisätietoja työsuojeluvaltuutetulta marjatta.hiekka@gov.fi tai 050 4388698.

Lue lisää

Hallituksen esittely
Luottamusmiesverkosto
UHVYn säännöt

Lue lisää

Työnantajan työturvallisuusvelvoitteita tarkennetaan

Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

Puheenjohtaja Mari Neuvonen

p. 050 407 2755