ULKOASIAINHALLINNON VIRKALIJAYHDISTYS UHVY RY:N SÄÄNNÖT 1.11.2017

§ 1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

§ 2. Tarkoitus

Yhdistys on ulkoasiainhallinnon alalla toimivien ammatillinen etujärjestö ja valvoo jäsentensä palvelussuhteeseen liittyviä taloudellisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja.

Yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita, käy neuvotteluja, antaa lausuntoja, edustaa jäsenistöään työnantajaan ja keskusjärjestöihin nähden, järjestää tilaisuuksia, tiedottaa ja toimii muutoinkin jäsentensä etujen ajamiseksi.

§ 3. Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenen tulee olla ulkoasiainhallinnon alalla toimiva Suomen kansalainen, joka hyväksyy nämä säännöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenyyden kirjallisen hakemuksen perusteella.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eläkkeelle siirtyminen ei aiheuta jäsenyyden lakkaamista.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja niihin perustuvia päätöksiä tai joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan määräaikana.

§ 4. Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun, jonka suuruus vahvistetaan yhdistyksen syyskokouksessa. Jäsenmaksu peritään kuukausittain yhdistyksen jäsenen palkasta palkanmaksun yhteydessä tai muulla tavalla yhdistyksen jäsenkokouksen päätösten mukaisesti.

§ 5. Toimielimet

Yhdistyksen toimielimiä ovat päätösvaltaa käyttävä yhdistyksen jäsenkokous ja yhdistyksen hallitus.

§ 6. Yhdistyksen jäsenkokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään keväisin huhti–toukokuussa ja syksyisin loka–marraskuussa. Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa hallituksen kutsusta tai kun vähintään 30 jäsentä tai vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä pyytää hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Kokouskutsu ja asialista julkaistaan ulkoasiainministeriön intranet-sivuilla viimeistään kuukautta ennen varsinaista ja kolme viikkoa ennen ylimääräistä kokousta. Jäsen ilmoittaa jäsenrekisteriin sähköposti- ja/tai postiosoitteensa ja vastaa niiden oikeellisuudesta. Jos jäsenellä ei ole pääsyä intranet-sivuille, niin tällöin kutsu ja asialista lähetetään rekisterissä olevaan osoitteeseen.

§ 6 a. Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa keväällä käsitellään seuraavat asiat:
a) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
b) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
c) Tarkastetaan hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä esitetään tilin- ja toiminnantarkastajien kertomukset
d) Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
e) Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä hallitus kaksivuotiskaudeksi tai täydennetään hallitusta
f) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

§ 6 b. Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa syksyllä käsitellään seuraavat asiat:
a) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
b) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
c) Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä mahdollinen toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
d) Määrätään seuraavana tilikautena perittävien jäsenmaksujen suuruudet
e) Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi tilikaudeksi
f) Täydennetään tarvittaessa hallitusta
g) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

§ 7. Päätöksenteko

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi enemmistö äänistä on annettu, lukuun ottamatta sääntöjen ja ohjesääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista (ks. § 15–17). Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Yhdistyksen kokoukseen on hallituksen päätöksen mukaisesti mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

§ 8. Valtakirjat

Jäsen, joka ei voi osallistua yhdistyksen kokoukseen, voi oikeuttaa valtakirjalla yhdistyksen muun jäsenen äänestämään puolestaan. Valtuutus annetaan määrättyä kokousta varten joko määrätylle jäsenelle tai vaihtoehtoisesti määrätylle jäsenelle tai hänen määräämälleen jäsenelle. Jäsen voi äänestää valtakirjalla enintään viiden poissaolevan jäsenen puolesta.

Yhdistyksen hallitus voi asettaa kokouskutsussa määräajan, mihin mennessä valtakirjat on toimitettava yhdistyksen toimistoon ennakkotarkastusta varten.

§ 9. Neuvoa antava jäsenäänestys

Erityisen tärkeistä tai muuten laajakantoisista asioista voi yhdistyksen hallitus päättää toimeenpantavaksi neuvoa-antavan jäsenäänestyksen parhaaksi katsomallaan menetelmällä ilman kokousta erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Jäsenäänestyksessä ei saa käyttää valtakirjaa.

§ 10. Hallitus

Yhdistyksen hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita. Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen jäsenistä kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen valitsemisesta ja kokouskäytännöstä määrätään tarkemmin yhdistyksen ohjesäännössä. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja sekä enintään 12 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsen voi erota luottamustoimestaan.

§ 11. Hallituksen jäsenen erottaminen

Yhdistyksen hallituksen jäsen voidaan erottaa toimestaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kesken toimikauden. Asia on mainittava kokouskutsussa.

§ 12. Tilintarkastus

Yhdistyksen toimintakausi on 1.8.–31.7. ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös jätetään tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen varsinaista kevätkokousta.

§ 13. Yhdistyksen varat

Hallitus hoitaa yhdistyksen varoja huolellisesti ja huolehtii, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Yhdistyksen varoja voidaan käyttää mahdollisen työtaistelun aikana tarpeen mukaan hallituksen päätöksellä.

§ 14. Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja, kaksi heistä yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

§ 15. Sääntömuutokset

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Asiasta on mainittava kokouskutsussa.

§ 16. Ohjesäännöt

Yhdistyksen kokous voi päätöksellä, jota kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä, hyväksyä ohjesääntöjä yhdistyksen toimintaa varten. Ohjesääntöjen muuttamiseen tai kumoamiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksessa niin ikään vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

§ 17. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen vähintään kolme neljäsosan äänten enemmistöllä tekemä päätös. Asiasta on mainittava kokouskutsussa.

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä edellä 2 §:ssä mainittuja yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan yhdistyksen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.

Säännöt on hyväksytty UHVYn kevätkokouksessa 16.5.2016.
Tarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 1.11.2017.

Lue myös

Ohjesääntö UHVY hallituksen valinnasta
Ohje UHVYn ja pääluottamusmiehen yhteistyöstä