Kannanotto Kouvolan viisumikeskuksen YT-neuvotteluihin

UHVY seuraa erittäin huolestuneena tietoja Kouvolaa koskevista YT-neuvotteluista, joiden on tarkoitus alkaa ensi viikolla.

Oikeudenmukaisuus on keskeistä.Muutoksen voi toteuttaa diktaattina ylhäältä alaspäin. Tämä toimii erityisesti hierarkkisesti järjestyneessä organisaatiossa, jossa johtaminen perustuu käskytykseen. Ulkoministeriön tapaisessa asian-tuntijaorganisaatiossa vaara kuitenkin on, että yhteisen näkemyksen puuttuessa henkilöstö vieraantuu, passivoituu ja kyynistyy muutosta kohtaan. Muutos-vastarinta kasvaa, jos syntyy tunne siitä, että konkreettista työtä tekevät asiantuntijat – ulkoministeriön työn erityisosaat – ohitetaan päätöksen-teossa.Prosessi koetaan epäoikeudenmukaiseksi”. Tämä on suora lainaus VIE:n loppumuistiosta (Hel7M0268-21 / 3/11/2015 Viestintä-ja kulttuuriosaston uudistus viestintäosastoksi). UHVY:ssä pelätään, ettei näitä oppeja ole hyödynnetty, kun ilmoitus Kouvolan viisumikeskuksen YT-neuvotteluiden käynnistämisestä tuli.

UHVY seuraa erittäin huolestuneena tietoja Kouvolaa koskevista YT-neuvotte-luista, joiden on tarkoitus alkaa ensi viikolla. Kouvolassa on yhteensä 64 virkamiestä, joista 55 viisumityössä.  Suuri epävarmuus koskee sitä, mistä YT-neuvotteluiden kohteeksi valikoitui juuri 17 virkamiestä tästä henkilöstömää-rästä. Pelkoa on myös siitä, onko tämä vain jäävuoren huippu. Virkamiehet Kouvolassa ovat epäuskoisia ja järkyttyneitä – Venäjän sota Ukrainaa vastaan käynnistyi jo helmikuussa, ja viisumien vähentyminen oli tiedossa, joten henkilöstön valmistamiselle tuleviin muutoksiin olisi ollut aikaa. Myöskään UHVY:llä ei ollut lainkaan ennakkotietoa asiasta: YT-johtokunnassa esiteltiin syyskuun puolessa välissä työnantajan laatima henkilöstösuunnitelma vuosille 2022-2026, eikä siinäkään mainita kulman takana olleista YT-neuvotteluista mitään.  

UHVY muistuttaa, ettei Kouvolassa kyse ole pelkästään YT-neuvotteluista vaan siitä, että koko työyhteisö muuttuu, kun aletaan keskustella ketkä jäävät ja ketkä joutuvat lähtemään. Työyhteisön ilmapiiri on täynnä pelkoa, epävarmuutta ja surua. UHVY katsoo, että Kouvolan YT-menettelyissä pitäisi noudattaa VIE:n prosessissa opittuja menetelmiä ja käytäntöjä. Yksi opeista oli, että tuolloin VIE:n uudelleen-järjestelyissä otettiin heti kumpikin henkilöstöjärjestö mukaan projektia koskevaan ohjausryhmään, jossa katsottiin sitä isoa kuvaa, jota muutoksella haettiin. Kaikesta myös tiedotettiin alusta asti avoimesti ja henkilöstön ohella mukaan otettiin työterveys ja osaamisen kehittäminen. Lisäksi kaikki uudelleen-järjestelyjen jälkeen jäljelle jääneet tehtävät avattiin kaikki haettaviksi, ja meriitit ratkaisivat valinnoissa.  

UHVY lähtee siitä, ettei Kouvolan tapauksessa käytetä kategorisesti irtisano-misia, vaan pyritään viisumi-tehtävien muuttuessa löytämään työntekijöille uusia tehtäviä joko ministeriöstä, edustustoista tai muualta valtionhallinnosta.  Henkilöstön keskuudessa on vaikea ymmärtää, että samaan aikaan puhutaan tuotannollis-taloudellisten syiden johdosta tarvittavista irtisanomisista, kun käynnissä ovat rekrytoinnit sekä uudelle KAVAKUlle että HALKUlle. Lisäksi ulkoministeriössä on useita täyttämättömiä deski-tehtäviä, hallintouran tehtäviä sekä UE-tehtäviä, joihin ei tullut yhtään ilmoittautumista.  

UHVY muistuttaa, että suurin osa nyt Kouvolassa irtisanomisuhan alla olevista henkilöistä on vakituisia ulkoministeriön virkamiehiä. Yksi ratkaisu voisi olla järjestää ylimääräinen HALKU pelkästään Kouvolassa oleville, tai ottaa heidät mukaan HALKU:lle uudelleen koulutettaviksi, mikäli katsotaan, että heidän tietonsa ja taitonsa vaativat uudelleen koulutusta. Keskeistä olisi aktiivisesti ja avoimesti keskustella mahdollisista vaihtoehdoista ja etsiä heille uusia töitä ensi sijaisesti ulkoministeriön sisältä. Näin on tehty myös aikaisemmin, esim. virastomestarien ja Eurooppa-tiedotuksen kohdalla.

Viime kädessä UHVY katsoo, että osana valtioneuvostoa ulkoministeriön tulee pyrkiä uudelleen sijoittamaan työntekijänsä muihin valtion organisaatioihin.

Lisää aihepiiristä