Puheenjohtaja Mari Neuvosen kesä-ja jäähyväisviesti

Ensimmäiseksi lämpimät onnittelut uudelle UHVY:n puheenjohtajalle, Maarit Keitaselle sekä kiitokset myös Petri Salolle, joka oli toinen ehdokas ja jatkaa arvokkaassa hallituskokoonpanossa. Maarit on toiminut viimeiset vuodet UHVY:n hallituksessa ja on osaava ja empaattinen kollega. Jätän haikein mutta hyvin mielin puheenjohtajan tehtävän hänen osaaviin käsiinsä.

Lisäksi haluan kiittää kaikkia niitä lähes 300 jäsentä, jotka osallistuivat virtuaalisesti järjestettyyn puheenjohtajaäänestykseen. Minulle on ollut tärkeää koko 2,5 vuotisen puheenjohtajakauteni aikana saada lisättyä jäsenten äänen kuuluvuutta – ja yksi tapa on ollut lisätä on-line-pohjaisia äänestyksiä / kyselyitä. Seuraava sääntömääräinen kokous, eli syyskokous, tullaan järjestämään hybridi-muodossa. Tällä toivomme mm. tavoittavamme paremmin myös UE-palvelevia jäseniämme ja osallistavamme nykyistä enemmän jäsenistöä tärkeisiin yhdistystä koskeviin päätöksiin.

Jälleen kerran nöyrimmät kiitokset teille, arvoisat jäsenet, kaikesta saamastamme palautteesta, rohkaisuista, kyselyistä ja myös kritiikistä. Meille UHVY:ssä tärkeää on aito vuorovaikutus ja avoimuus. Olemme avanneet jälleen jäsenkyselyn ja toivottavasti mahdollisimman moni löytää aikaa siihen vastaamiseen. Vastausaikaa on torstaihin 27.6. saakka. Kaikki vastaukset ovat anonyymeja ja käymme huolellisesti läpi saadut vastaukset ja tavoitteena on luonnollisestikin paremmin palvella jäsenistön toiveita. Uskon, että myös tuleva puheenjohtaja tulee hyödyntämään tätä kanavaa. Itse olen pitänyt sitä erittäin hyödyllisenä.

Kuten monesti aiemmin olemme todenneet, UHVY:lle työhyvinvointi on aivan keskeinen prioriteetti. Me osallistuimme Rambollin selvityksen jälkeen vastuullisen työkäyttäytymisen oppaan laadintaan, ja olemme kaikissa yhteyksissä ja aina korostaneet häirinnän ja epäasiallisen kohtelun osalta nolla-toleranssia ja sitä, että työnantajan kanssa yhdessä sovittuja sääntöjä tulee noudattaa kaikissa tapauksissa ja että säännöt pitää olla kaikille samat. Olemme saaneet paljon huolestunutta palautetta siitä, että sen lisäksi että häirinnän ja epäasiallisen kohtelun koetaan lisääntyneen ulkoministeriössä, myös niiden käsittelyssä on ollut variaatiota – henkilöt eivät ole mm. saaneet riittävää aikaa valmistautua kuulemisiin, he eivät ole saaneet vastapuolen esittämiä väitteitä etukäteen tai ettei ilmoituksia ole otettu vastaan. Nämä vain muutamia esimerkkejä jäsenistöltä kuulluista huolista. UHVY:n näkemyksen mukaan oppaan säännöt ovat erittäin selvät ja menettelyt yksiselitteisiä. Korostamme edelleen sitä, että esimiehillä on ankara työsuojeluvastuu – nämä säännöt täytyy tuntea ja niitä tulee soveltaa yhdenvertaisesti ja samalla tavalla.  Myös hallinnon toiminnasta olemme saaneet huolestuttavaa palautetta. On surullista, jos häirintään ja epäasiallisen käyttäytymiseen puuttumiseen ei voida luottaa. On positiivista, että em. opas tulee osaksi kaikille pakollista koulutusta ensi syksystä alkaen. Se ei kuitenkaan poista sitä, että sääntöjä tulee myös soveltaa kaikissa tapauksissa yhdenmukaisesti tai että osa jäsenistöstä kokee suurta epäluottamusta työhyvinvointikysymysten hoitoon. Huomiota on kiinnitettävä enemmän esimiestaitojen kehittämiseen eri vaiheissa uraa, samoin kuin yleisemmin työssä jaksamisen parempaan tukemiseen. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun henkilöstö joutuu venymään: ministeriössä moni deski on tyhjillään ja moni hoitaa useaa tehtävää, ja pienissä edustustoissa arjen hallinnon pyöritys on usein yhden tai kahden henkilön harteilla.

UHVY:n hallituksella on kesäkuun puolessa välissä erittäin hyvä tapaaminen ulkoministeri Valtosen kanssa. Keskustelimme ministeri Valtosen kanssa UHVY:n jo pitkään ajamasta ammattimaisesta, riippumattomasta henkilöstöhallinnasta sekä meriittiperusteisuudesta ja avoimuudesta valintamenettelyjen osalta.   Korostimme sitä, että jo Rambollin selvityksessä nostettiin suurimmiksi epäkohdiksi ulkoministeriössä ammattimaisen henkilöstöhallinnan ja meriittiperusteisen valintamenettelyn puute. Uskomme, että aika olisi nyt otollinen sille, että ulkoministeriöön saataisiin henkilöstöhallinnan ammattilainen, henkilö, jolla olisi tausta ja osaaminen henkilöstöasioissa ja joka ei ole itse osa siirtosuunnitelmaa. Vain näin voidaan taata valintamenettelyjen kehittäminen Rambollin selvityksen suositusten mukaisesti. Yksi ihminen ei luonnollisestikaan muuta koko järjestelmää tai uudista hetkessä rakenteita, mutta osana UH- uudistusta ulkopuolinen henkilöstöjohtaja varmasti ohjaisi taloa kohti parempaa tulevaisuutta. Rambollin selvityksessä ammattitaitoisella ja koulutetulla henkilöstöhallinnolla todettiin olevan suuri vaikutus työyhteisön ja työn tuloksiin. On myönteistä, että ministeriöön haetaan ulkopuolelta niin hallintojohtajaa, henkilöstöjohtajaa kuin strategiajohtajaa. Talouskriisin ja resurssipaineiden keskellä on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että nämä korkean palkkaluokan tehtävät ovat määräaikaisia eivätkä vakituisia virkoja, jotta valittavat henkilöt pystyvät aidosti kehittämään talon toimintaa ilman omaa intressiä päästä suurlähettilääksi. Valitettavasti näistä em. tehtävistä tärkeintä – henkilöstöjohtajaa – on haettu määräaikaiseen tehtävään, mutta pysyvään virkaan.

Osallistuimme myös häirintäkeskustelusta järjestettyyn pyöreän pöydän keskusteluun perjantaina 14.6. Pidämme oikeana sitä, että vuorovaikutusta henkilöstön ja työnantajan välillä lisätään mm. tällaisilla, toivottavasti jatkossa säännöllisesti järjestettävillä keskusteluilla. Kiitokset tästä tilaisuuden organisoinnista. Pidimme positiivisena sitä, että henkilöstö saattoi lähettää etukäteen anonyymisti kysymyksiään ja kommenttejaan. Jatkossa toivoisimme, että nämä kysymykset, jotka nyt vain paneeliin osallistujat saivat nähdä etukäteen, jaettaisiin osana keskustelua. Mahdollisuus kysymysten esittämiseen anonyymisti myös keskustelun aikana olisi erittäin tärkeää.

Meillä UHVY:ssä on suuria odotuksia syksyn osalta; UH-uudistus toivottavasti etenee huomioiden myös työryhmän muut merkittävät suositukset kuten säännöllisen, työajalla tapahtuvan koulutuksen osana suurempaa joustavuutta, perhe-elämän paremman sovittamisen, UE-uudistuksen edistämisen, uraetenemisen mahdollisuudet urasta riippumatta ja monet muut tärkeät tavoitteet. Meille UHVY:ssä on tärkeää olla mukana kehittämässä ulkoministeriötä ja tulemme työskentelemään sen eteen, että työsuojelukysymykset ja työhyvinvointi saisivat niille kuuluvan arvostuksen. Tämän talon ainoa voimavara on henkilöstö.

Toivotan teille kaikille oikein rentouttavaa ja antoisaa kesää sekä kiitän vielä kerran hyvästä yhteistyöstä.

Lisää aihepiiristä