UHVY ry:n puheenjohtajan Mari Neuvosen puhe suurlähettiläspäivillä 23.8.2022

Hyvää iltapäivää arvoisat suurlähettiläät ja päälliköt,

Aivan ensimmäiseksi haluan kiittää Aasiassa toimivia suurlähettiläitä ja päällikköitä työstänne ja jaksamisestanne vaativissa olosuhteissa – loputtomat lockdownit, jatkuvat rajoitukset pandemian takia ovat kuluttavia mutta siitä huolimatta te olette pystyneet hoitamaan työnne ja huolehtimaan myös alaistenne hyvinvoinnista.

Toisekseen, haluan kiittää myös tässä yhteydessä jäsenistöä kentällä – olen saanut paljon kannustavaa palautetta ja myös kriittisiä toimenpiteitä vaativia pyyntöjä; näistä kiireisempinä haluan tässä nostaa esiin hallintouralaisten aseman niissä pienissä, usein hardshipissä sijaitsevissa edustustoissa, joissa yksi ainoa lähetetty hallintouralainen hoitaa yksin kaiken hallintouralaisten tehtäväkenttään kuuluvan työn. Käytyjen keskusteluiden pohjalta uskalla todeta, että myös työnantaja näkee tilanteen vaativan akuuttia korjausta ja olemmekin esittäneet, ettei yhdessäkään edustustossa tulisi jatkossa olla enää vain yhtä lähetettyä hallintouran virkamiestä, vaan heitä pitäisi olla aina vähintään kaksi. Toivon todella, että tämä työnantajan kanssa yhteisesti tärkeäksi koettu asia saadaan ratkaistua mahdollisimman pian. Tämä tosin ei ole yksin työnantajan käsissä, vaan vaatii lisävaroja VM:stä.

Tästä pääsenkin seuraavaan aiheeseeni eli resursseihin; Viimeaikaiset maailmanpoliittiset tapahtumat kuten, pandemia, Ukrainan sota ja Suomen NATO-jäsenyyden hakeminen ovat tuoneet ulkoministeriölle laajasti ansaittua positiivista huomiota ja kiitosta hyvin tehdystä työstä ja joustavuudesta. Nyt on tärkeää ulosmitata tämä näkyvyys – me emme voi enää ottaa uusia tehtäviä, perustaa uusia edustustoja ja jatkaa loputonta joustamista ilman tarvittavia resursseja. Ulkoministeriö tarvitsee riittävät resurssit, sellaiset, jotka ovat mitoitettu näihin kasvaneisiin tarpeisiin. Kuten te, arvoisat suurlähettiläät ja päälliköt hyvin tiedätte, meillä on edelleen aikaisemmat vastuut ja haasteet, sekä muu, Euroopan ulkopuolinen maailman hoidettavana eivätkä kriisit valitettavasti sielläkään ole vähentyneet. Hyvin hoidettu ulkopolitiikka vaatii riittävät sekä henkilöstölliset että taloudelliset resurssit. Nyt on aika toimia.   

Meille UHVY:ssä työnhyvinvointi ja ihmisten jaksaminen ovat työntekemisen kulmakiviä ja pyrimme edistämään näitä monipuolisesti. Uusien monitilojen ohella pandemian jälkiseurauksena vallitsevaksi käytännöksi muodostunut hybridi-työ vaatii yhä totuttelua, uusien menetelmien käyttöönottoa ja vanhojen hylkäämistä. Katsomme, että etä-ja läsnätyön tekeminen tulee tapahtua joustavasti – ei ylhäältä alaspäin saneltuna vaan kunkin lähiesimiehen kanssa kunkin yksikön tarpeista lähtien. Se, että tilat ovat ahtaat eivätkä alun perin valtionhallinnon yhteisessä monitilahankkeessa oltu tarkoitettukaan jatkuvaan läsnätyöhön vaatii myös uusia avauksia. Katsomme, että päivää voidaan jakaa etä/-ja läsnätyöhön – eikä vain, että ollaan koko päivä joko läsnätyössä tai etätyössä. Tärkeintä tässä on UHVY:n näkemyksen mukaan joustavuus ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen, luonnollisestikin työtämme tehden.

Kyse ei ole vain tiloista tai läsnäolon määrästä vaan siitä, että hybridityö vaatii myös esimiehiltä uusia taitoja; miten luoda me-henkeä ja yhteisen tekemiseen kannustavaa ilmapiiriä olosuhteissa, joissa osa porukasta on etänä, osa paikalla. Samaan aikaan esimiesten rooli psykologisen turvallisuuden luomisessa korostuu. Katsomme, että kaikkein tärkeintä on luoda tila, jossa kaikkien näkemyksiä kuullaan ja arvostetaan. Tämä on myös oma tärkeä arvoni UHVY:n työssä. Teemme edunvalvontaa yhdessä – tiiminä, toisiamme tukien, kunnioittaen ja erilaisia näkemyksiä arvostaen.

Haluan nostaa esille myös tässä yhteydessä UHVY:n arvot; oikeudenmukaisuus, asiantuntijuus, luotettavuus ja avoimuus. Nämä ovat arvoja, jotka ohjaavat järjestömme työtä. Meillä on yli 50 vuoden historia järjestönä. Toimimme rohkeasti ja sinnikkäästi ja haluamme kehittää tasa-arvoista ja oikeudenmukaista työelämää yhteistyössä työantajana kanssa. Haluankin tässä yhteydessä nostaa uudelleen esille Rambollin häirintäselvityksen, joka on edelleen ajankohtainen, kuten edeltävä UHVY:n puheenjohtaja Juha Parikka tästä puhui teille kolme vuotta sitten. Se sisälsi paljon sellaista, joihin UHVY on jo vuosia pyrkinyt saamaan muutosta.  Osaan selvityksen osa-alueista on tehokkaasti jo puututtu, kuten häirintään, johon on saatu selkeät prosessit ja tästä UHVY antaa kiitosta työnantajalle. Haluamme, että työtä jatketaan ja tärkeimmäksi nostamme nimityskäytännöt.

Kuten Juha Parikka kesällä 2019 jo teille totesi, yksi talomme keskeisiä ongelmia on ollut siirto- ja valintakriteerien avoimuuden puute, se myös nousi vahvasti esiin Rambolin selvityksessä. UHVY tulee pitämään asiaa esillä, kunnes – ennen pitkää – jätämme vanhat epäluottamusta aiheuttavat menetelmät ja siirrymme nykyaikaiseen paneeli- ja pisteytysjärjestelmään.  Saamamme palautteen perusteella ehdotuksellamme on laaja tuki UH:n henkilökunnassa. UHVY haluaa jatkaa tätä työtä.

Päätän nyt oman puheenvuoroni tähän ja toivotan teille erinomaista loppupäivää ja hyvää alkua tulevien haasteidenne parissa.

Kiitos

Lisää aihepiiristä