UHVY vaatii päivähoitokorvausten täysremonttia

Nykytilanteessa UM:n maksamat päivähoitokorvaukset eivät varsinkaan kalleimmissa asemapaikoissa riitä kattamaan kuin pienen osan todellisista päivähoitokustannuksista. Tämä on johtanut perheiden kannalta erittäin hankaliin tilanteisiin. Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ei Suomessa riipu vanhempien varallisuudesta, ja saman periaatteen tulisi päteä myös UE:ssa palveleviin UM:n virkamiehiin, jotka maksavat veronsa Suomeen.

UHVY vaatii UE-korvausjärjestelmään kuuluvan päivähoitokorvauksen uudistamista. Nykytilanteessa UM:n maksamat päivähoitokorvaukset eivät varsinkaan kalleimmissa asemapaikoissa riitä kattamaan kuin pienen osan todellisista päivähoitokustannuksista.

Tämä on johtanut perheiden kannalta erittäin hankaliin tilanteisiin. Monet maksavat kymmeniä tuhansia euroja omasta pussistaan vuosittain, jotta saavat lapselleen varhaiskasvatusta. Vaihtoehtoisesti monet UE:hen virkamiehen mukana seuranneet puolisot ovat joutuneet täysin luopumaan omista ura- tai muista suunnitelmistaan ja jäämään kotiin lapsia hoitamaan.

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ei Suomessa riipu vanhempien varallisuudesta, ja saman periaatteen tulisi päteä myös UE:ssa palveleviin UM:n virkamiehiin, jotka maksavat veronsa Suomeen. UE-korvaus­järjestelmän perusperiaate on ollut kompensoida niitä kuluja, joita virkamiehelle UE:ssa palvelusta aiheutuu. Tämän vuoksi useat korvauslajit on sidottu paikalliseen kustannustasoon. Päivähoitokorvaus taas on kaikkialla sama, vaikka kustannukset vaihtelevat suuresti eri asemapaikkojen välillä. On aika korjata tämä epäkohta, ja saattaa päivähoitokorvaukset sille tasolle mille ne kuuluvat. Päivähoidon tulisi maksaa virkamiehelle saman verran riippumatta siitä, työskenteleekö hän Helsingissä vai UE:ssa.

Lasten oikeus varhaiskasvatukseen on taattu Suomessa lailla, ja laadukkaan varhaiskasvatuksen nähdään yleisesti olevan olennainen osa lapsen koulutuspolkua, jolle kaikki myöhempi oppiminen rakentuu. Siirtovelvollisen virkamiehen lapsen osa on jo muutenkin rankka toistuvine muuttoineen, mikä entisestään korostaa tarvetta osallistua asemamaassa varhaiskasvatukseen. Se tukee lapsen ja sitä kautta koko perheen sopeutumista asemapaikalle. Ei ole myöskään kohtuullista vaatia virkamiehen puolisoa luopumaan täysin omista suunnitelmistaan lasten hoidon takia. Puolison mahdollisuudet työskennellä ja opiskella asemapaikalla tukevat koko perheen hyvinvointia, ja edesauttavat puolison työllistymistä Suomeen palattaessa.

Perheen ja työn yhdistäminen on tärkeä arvo, korostetusti niin UM-uralla, joka vaikuttaa virkamiehen lisäksi voimakkaasti hänen perheeseensä. Jo nyt on nähtävissä, että päivähoitokorvausten liian alhaisella tasolla on konkreettisia vaikutuksia siirtohalukkuuteen. Pienten lasten vanhemmilla ei ole käytännössä mahdollisuuksia hakeutua kaikkiin UE-paikkoihin, mikä on myös yhdenvertaisuuden näkökulmasta suuri ongelma. Lisäksi pienten lasten vanhemmat joutuvat taloudellisista syistä jättämään UE-paikkansa aiottua aikaisemmin, kun päivähoitokustannukset käyvät perheelle liian raskaiksi. Tämä on koko talon kannalta kestämätöntä. UE-korvausjärjestelmän tulee kaikilta osiltaan tukea virkamiesten siirtohalukkuutta ja helpottaa siten siirtosuunnittelua.

Ensimmäinen askel päivähoitokorvausten uudistamiseen on otettu, kun jako yli- ja alle 3-vuotiaisiin poistettiin. Tämä on tervetullut uudistus, mutta vain ensimmäinen askel. YT-johtokunnassa on keskusteltu päivähoitokorvausten uudistamistarpeesta ja sovittu työnantajan ja henkilöstön edustajien työpajasta, jossa päivähoitokorvausten uudistamista käsitellään. UHVY pitää tätä erittäin tervetulleena ja toivoo, että työpajassa sitoudutaan konkreettisiin uudistuksiin.

Lisää aihepiiristä