Puheenjohtaja Mari Neuvosen kevätterveiset 2024

UH-uudistus

Olemme seuranneet aktiivisesti UH-uudistusta – loppuraportissa on monia erinomaisia ehdotuksia, joita toivottavasti toteutetaan myös.  Pääministeri Orpon linjaamiin tavoitteisiin kuului mm. resurssien ja panostuksien painottuminen maihin, jotka ovat Suomen kannalta strategisesti merkittäviä, keskittyä Suomen kannalta merkittäviin ulko-ja turvallisuuspoliittisiin intresseihin, talouskasvun edistämiseen sekä siirtyminen nykyistä tehokkaampaan johtamisrakenteeseen ja vuorovaikutteisempaan johtamiskulttuuriin.  Johtava ajatus oli tavoitteiden saavuttaminen organisaation kaikilla tasoilla. Kaikki sellaisia tavoitteita, joita lämpimästi tuemme. Valitettavasti tällä hetkellä näyttää siltä, että ollaan kaukana työryhmän asettamista päätavoitteista. Painopiste vaikuttaa olevan uusissa osastorakenteissa, tehtävien uudelleen muokkaamisessa ja henkilöstön joustavuuden lisäämisessä.  Osastoilta saamamme huolestuneen palautteen perusteella tehtävänkuvauksia aiotaan muokata siten, että niistä poistetaan esimerkiksi viittaukset maihin – onko todellakin niin, että esim. USA on samanarvoinen kuin vaikka Sveitsi? Eikö enää tarvita erityisosaamista, vaan kuka tahansa voi tehdä mitä tahansa? Mikäli asioita ”hoidetaan yhdessä” ilman, että millekään taholle on nimenomaisesti määrätty koordinaatio- tai muuta vastuuta, on riski että vastuuta ei ole lopulta kenelläkään. Huolestuneita yhteydenottoja on tullut myös siitä, missä menevät rajat – voiko esimies pakottaa vaikkapa tekemään ylitöitä? Kuka tekee perjantai-iltana ministerin viikonlopuksi pyytämät varautumisspiikkarit? 

UH-uudistuksen tämän vaiheen ulkopuolelle jääneet suositukset, kuten Vahva-järjestelmään liittyvät, henkilöstössä laajasti rasitusta aiheuttavat haasteet tai muut hallintoa koskevat kysymykset, on tärkeää pitää ”to do”-listalla jatkossa.

Palkkaus

Valtion virka- ja työehtosopimus määrittelee pääpiirteet UM:n palkkauksesta siten, että palkka muodostuu tehtävän vaativuuden arvioinnista ja henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnista. Sen tarkoituksena on myös tukea henkilöstön osaamisen kehittämistä ja henkilöstön hakeutumista vaativampiin tehtäviin. Miten tämä henkilöstöltä toivottu jatkuva kehittyminen voi toteutua, jos tehtävän kuvat ovatkin yleisluontoisia eikä erityisosaamista, kielitaitoa tai kokemusta millään tavalla edes edellytetä itse tehtävänkuvassa. UHVY pitää täysin selvänä, että jos halutaan henkilöstön lisäävän joustavuutta, pitää siitä saada erityinen ”käytettävyyslisä” palkkaan. Nykyinen keskiarvovaatimukseen perustuva suoritusarviointijärjestelmä ei toimi millään tavalla oikein: todellisen tehtävän menestyksellisen hoidon sijaan henkilökohtainen palkanosa määrittyy usein sen mukaan, miten pitkään henkilö on tehtävässä ollut.

Me UHVYssä katsomme, ettei nykyinen palkkavaaka-malli voi toimia hankejohtaja Vesa Lehtosen kuvaileman loputtoman henkilöstön joustavuuden pohjana. Päinvastoin, me UHVYssä katsomme, että ulkoministeriön palkkausta tulee kehittää siten, että vaativuustasojen ylimalkaisista kuvauksista luovutaan. Me näemme niin, että tehtävänkuviin tulee panostaa ja niitä tulee tarkentaa, jotta tehtävien vaativuustasojen määrittely helpottuu ja yksinkertaistuu. Olemme huolestuneita siitä, että työnantajalta unohtuu se tosiasia, että palkkajärjestelmän osalta kyse on sopimuksesta –  sopimuksesta, jota toinen osapuoli ei voi muuttaa yksipuolisesti. Olemme teettäneet ulkopuolisella konsultilla palkkaselvityksen, jota parhaillaan jatkotyöstetään. Kunhan työ on edennyt, UHVY kertoo selvityksestä ja sen suosituksista avoimesti ja ottaa se osaksi edunvalvonta- ja vaikuttamistyötään.

Virkanimitykset

Olemme heti vuoden alussa esittäneet jälleen yhdistyksen pitkäaikaisen ja johdonmukaisen näkemyksen poliittisiin virkanimityksiin.  UHVYn kanta ei ole riippuvainen poliittisista suhdanteista: järjestö on jo pitkään ajanut avoimuutta, läpinäkyvyyttä, objektiivisuutta ja meriittiperusteisuutta valinta- ja siirtokriteereihin. Paheksuimme sitä, että Suomen EU-edustustoon, joka on yksi Suomen merkittävimmistä edustustoista ja henkilöstömäärältään ulkoasiainhallinnon suurimmista hallinnollisista yksiköistä, määrättiin päällikkö poliittisin perustein.  Ottamatta kantaa nimitetyn henkilöön tai osaamiseen, näkemyksemme mukaan erityisesti EUE:n   päällikön tehtävä edellyttää suuren edustuston johtamistaitoja ja vahvaa diplomaattitaustaa. Ulkoministeriön ulkopuolisen henkilön valinta poliittisin perustein näin merkittävään tehtävään meritoituneet, suurlähettiläskokemusta omaavat muut hakijat ja asetuksessa määritellyt kelpoisuusehdot sivuuttaen oli sekä poikkeuksellista että hyvän hallinnon vastaista. Varsinkin, kun tarjolla olisi ollut useita ulkoasiainhallintokokemusta omaavia diplomatian ammattilaisia, jotka täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Mikäli tehtävään haluttiin meritoitunut henkilö ulkoasiainhallinnon ulkopuolelta, olisi määräaikainen tehtävä tullut avata julkiseen hakuun ilman, että venytetään ulkoasiainhallintoasetuksen kirjainta.

Nimitys asettaa kyseenalaiseksi myös Petteri Orpon hallituksen ohjelman tavoitteet hyvän ja avoimen hallinnon sekä esimerkillisen työnantajapolitiikan edistämisestä. Lainsäädäntöön kirjattujen kriteerien ohittaminen ”erityisestä syystä” ei näitä tavoitteita edistä.

EU-edustuston tapaus on jälleen osoitus ulkoministeriön rakenteellisesta ongelmasta ja malliesimerkki syystä, jonka vuoksi UM:ssä tulisi olla ammattimainen, riippumaton henkilöstöhallinto ja meriittiperusteinen, pisteytykseen ja haastatteluihin perustuva nimityskäytäntö. Me katsomme, että nyt kun UH-uudistuksella esitetään entistä suurempaa joustoa henkilöstön osalta, olisi vain kohtuullista myös uudistaa henkilöstöjohtaminen.

Häirintäasiat

Häirintäasiat ovat taas olleet esillä. Olemme erittäin huolestuneita työsuojeluasioiden hoidon saamista käänteistä asiassa, jossa lainsäädäntö on yksiselitteisen selvä: työantajalla on ankara vastuu työsuojeluasioista. Meillä on lisäksi omaan taloon tuotettu ”vastuullisen työkäyttäytymisen opas häirinnän ja epäasiallisen käytöksen poistamiseksi”, mutta oppaan listaamat menettelyt näyttävät tulevan sovelletuiksi yhdenveroisuutta ja tasa-arvoa loukkaavasti. Olemme järkyttyneitä siitä, että työnantajan edustajat ovat pyrkineet järjestelmällisesti estämään mm. työsuojeluvaltuutetun osallistumisen häirintäkysymyksen käsittelyyn. Opas listaa useissa kohdissa sen, että työntekijä voi missä vaiheessa tahansa prosessia pyytää työsuojeluvaltuutetun, luottamusmiehen taikka työtoverin tuekseen. Sen sijaan, että työsuojeluasioissa noudatettaisiin lakia ja omia sääntöjä ja häirintätapaukset ratkaistaisiin nopeasti ja tehokkaasti, on esitetty syytöksiä asioiden vuotamisesta julkisuuteen, yksityisuuden loukkaamisesta ja tietosuojarikkomuksista. Lisäksi häirinnän selvittelyt on tapauskohtaisesti yritetty ulkoistaa asianajotoimistolle.

Viimeaikaiset tapaukset osoittavat, että konsulttiyhtiö Rambollin selvityksen (2019) suositusten (ml. henkilöstöhallintoon ja johtamiseen liittyvät) täysimääräiseen toimeenpanoon, ml. henkilöstöhallintoon liittyvät, tulee vihdoin kiinnittää kunnolla huomiota. UH-uudistus olisi osaltaan antanut tähän sopivan tilaisuuden.

Jäsenedut

Lopuksi kuitenkin muutama positiivinen nosto: UHVYn jäsenetu leffaliput ovat jälleen tilattavissa. Niiden osalta määräaika on 28.3. ja liput lähetään huhtikuun aikana. Lisäksi UHVY arpoo jälleen kaikkien jäsentensä kesken kaksi mökkiviikkoa pohjoisen Suomen kohteisiin. Toivottavasti olette hyödyntäneet Smartum-hyvinvointipalveluja ja nyt viimeistään pääsiäislomalla on siihen oivallinen tilaisuus.

Toivon kaikille oikein rentouttavaa pääsiäisen aikaa ja aurinkoista kevään odotusta.

Lisää aihepiiristä