Puheenjohtaja Mari Neuvosen kesäkirje 2023

UHVY kehittää palkkausjärjestelmää konkreettisin toimin ja ajaa kaikkien eri jäsenryhmien etujen huomioimista ja tasa-arvoista kohtelua.

Jäsenkyselyn tulos: Tärkeimmiksi tehtäviksemme koetaan edunvalvonta ja palkkausjärjestelmän uudistaminen

Jälleen kerran aloitan jäsenkirjeen kiittämällä teitä arvoisat ja aktiiviset jäsenet. Olemme todella tyytyväisiä siitä, että järjestimme tämän vuoden alussa kaksi eri kyselyä, joihin kumpaankin saimme suuren määrän vastauksia. Alkuvuodesta kysyimme teidän näkemystä siitä, miten virkaehtosopimuksen mukainen paikalliserä tulisi jakaa ja kysyimme myös näkemyksiänne palkkauudistuksen osalta. Saimme seikkaperäisiä näkemyksiä sekä selvän mandaatin työnantajan kanssa käytäviä neuvotteluja silmällä pitäen. Tämän pohjalta kävimme jo alustavat keskustelut TA:n kanssa asiasta, mutta TA:n mukaan se ei ole tuomassa lainkaan omaa rahaa pöytään, vaikka neuvottelumandaatti lähtökohtaisesti edellyttää, että kumpikin osapuoli toisi rahaa, josta keskustellaan. Katsotaan alkusyksyllä, miten TA tämän asian selittää.

Edellinen jäsenkysely edunvalvonnan osalta oli tehty viimeksi vuonna 2011, joten oli jo aika tehdä uusi kysely. Myös tähän saimme runsaasti vastauksia sekä paljon hyödyllisiä ajatuksia siitä, miten parantaa edunvalvontaamme. Olimme tyytyväisiä siitä, että suurin osa jäsenistöstä katsoi päätehtäväksemme edunvalvonnan (94 %), toiseksi tärkeimmäksi palkkauudistuksen (65 %), kolmanneksi tärkeimmäksi luottamusmiestoiminnan (55 %), ja neljäntenä nostettiin esiin UHVY:n kannanotot ja ajankohtaiskatsaukset (53%). Lisäksi saimme paljon arvokkaita avovastauksia. Nöyrimmät kiitokset kaikille vastaajille. Pyrimme parantamaan toimintaamme ehdotusten mukaisesti.

Tästä pääsenkin kertomaan siitä, että olemme UHVY:ssä päättäneet palkata oman konsultin tarttumaan UPJ:n luomiin sudenkuoppiin. Tämä olisi toki työnantajan tehtävä, mutta koska asia on meille niin tärkeä, päätimme tässä ottaa aloitteen omiin käsiimme. Olemme tavanneet konsultin ja evästäneet häntä; me emme voi hyväksyä enää sitä, että siirtymisestä rangaistaan: se, että virkamies osoittaa joustavuutta, opettelee uuttaa, vaihtaa tehtävää ja mahdollisesti myös maata, ei voi olla rangaistusperuste, ja sellainenhan palkan laskeminen useimmille meille ainakin on. Myöskään kokemuksen karttuminen, kielitaidon hankkiminen ja ylläpitäminen tai uusien taitojen oppiminen ei voi olla palkkaa laskeva peruste, kuten ulkoministeriössä niin usein on.

Alkuvuodesta teimme aktiivisesti työtä henkilöstöhallinnon kotilomakorvausten kattokorvauksen osalta, kuten jo kevätkirjeessä siitä viestin. On turhauttavaa, että meillä kuluu paljon aikaa siihen, että joudumme jatkuvasti puolustamaan lakisääteisiä oikeuksia – sen sijaan että aktiivisesti kehittäisimme työyhteisöä koskevia oloja ja jäsenistömme hyvinvointia ja etuja. Olen kuitenkin tyytyväinen siitä, että tähänkin ongelmaan löytyi ratkaisu ylimmän johdon asiaan puuttumisen vuoksi. Meistä on tärkeä ylläpitää hyvää keskusteluyhteyttä työnantajan kanssa emmekä pelkää ottaa esiin myös vaikeita asioita.

UHVY on ajanut koko yli viidenkymmenen vuoden olemassa olonsa ajan avoimuutta, oikeudenmukaisuutta ja ennakoitavuutta nimityksiin ja siirtopolitiikkaan

Vuodesta toiseen inhimillistä pettymystä ja surua tuottaa TAKE-kierrokset ja palkkojen laskeminen. Vaikka tähän haluammekin puuttua ehdottomasti palkkauudistuksessa, muistutan tässäkin yhteydessä, että mikäli ette ole tyytyväisiä TAKE-kierrokseen, tulisi siitä allekirjoittaa eriävä näkemys siinä vaiheessa, kun keskustelut on käyty ja saattaa asia meidän pääluottamusmiehen tietoon – se on ainoa keino, jolla UHVY voi asiaa alkaa edistää. Pääluottamusmies on jäsentemme käytettävissä, kun asia viedään esimiehen käsiteltäväksi. Olemme UHVY:ssä myös vahvasti sitä mieltä, tutkittuamme alkuperäisiä asiakirjoja UPJ:n osalta, että ns. pakkosiirroissa, joissa yleisuran virkamies määrätään tehtävään, jota hän ei ole hakenut Helsingin päässä, ja mikäli hänen virkasuhteensa on jatkunut alusta alkaen katkeamatta ulkoministeriön palveluksessa, olisi hänellä ns. palkkaturva, joka tarkoittaa sitä, ettei tällaisen pakkosiirron myötä hänen palkkaansa voida laskea. Tästä on vuosien takaa yksi työoikeuden ratkaisu, jossa ulkoministeriön virkahenkilö voitti riidan. Sittemmin kukaan ei ole asiaa vienyt talon ulkopuoliseen arviointiin.

Virkanimitys asioita sen sijaan on; Ulkoministeriö määrättiin purkamaan erityisvirkamiehen nimitys muotovirheen ja syrjinnän johdosta Helsingin hallinto-oikeuden kesäkuussa 2023 tekemällä päätöksellä. Tästä asiasta UHVY kirjelmöi erikseen, sillä tämäkin päätös osuu siihen tärkeään tavoitteeseen, joka on ollut UHVY:n toiminnassa sen perustamisesta alkaen. UHVY on ajanut koko yli viidenkymmenen vuoden olemassa olonsa ajan avoimuutta, oikeudenmukaisuutta ja ennakoitavuutta ennen kaikkea nimityksiin ja siirtopolitiikkaan, jotka ovat ne väylät, joilla ulkoministeriössä uraa rakennettaan. Myös virkavastuun merkitystä ei tule aliarvioida.

Peräämme ihmislähtöisempää ja empaattisempaa henkilöstöpolitiikkaa, joka huomio lähetettävien virkamiesten yksilöllisiä tilanteita paremmin

Meille on tärkeää ajaa kaikkien jäsentemme etuja virka ja perhe-asemasta riippumatta. Mutta kaikkia ei voida käsitellä samaa aikaa ja esim. perheiden asema on selkeästi heikentynyt viimeaikaisten henkilöstöhallinnon linjausten johdosta. Muutama vuosi sitten toteutunut päivähoitokorvausuudistus oli UHVY:lle keskeinen prioriteetti – ja oiva esimerkki pitkäjänteisen edunvalvontatyön tuloksista. Katveita kuitenkin jäi, joten kiitokset aktiiviselle jäsenistölle, että pidätte esillä epäkohtia. Nostan tässä esiin kaksi, joihin olemme aivan viime aikoina pyrkineet saamaan korjausta: Virkahenkilön perhevapaan aikana vanhemman lapsen päivähoitokorvaus katkaistaan UE:ssa. Helsingissä palveleva virkamies ei kohtaa tällaista ongelmaa, vaan vanhempi lapsi saa jatkaa normaalisti päivähoidossa, koska lapsilla on Suomen lain mukaan subjektiivinen päivähoito-oikeus riippumatta vanhempien tilanteesta. Päivähoitokorvauksen tarkoituksena on taata vastaavat oikeudet varhaiskasvatukseen kuin Helsingissä, joten päivähoitokorvauksen saaminen UE-postilla olevan virkahenkilön perhevapaan aikana olisi lapsen oikeuksien mukainen.

Toinen perheellisiä eriarvoistava kysymys on koulukorvaus, johon olemme esittäneet muutosta. Tällä hetkellä se on rajattu laissa vain yli 12 kk mittaiseen toimikauteen. Ongelmaksi tulee se, että usein vanhempainvapaiden sijaisuudet kestävät alle vuoden, joten tämä minimikesto koulutuskorvauksen edellytyksenä käytännössä rajaa perheelliset lähivanhemmat sijaistusmahdollisuuksien ulkopuolelle ja on siten eriarvoistava suhteessa lapsettomiin tai etävanhempi-kollegoihin. Joissakin tapauksissa lyhyt sijaisuus voi sopia perheen elämäntilanteeseen paremmin kuin normaalipituinen komennus, mutta jos lapsen koulukustannuksia ei korvata, eivät tällaiset sijaisuudet käytännössä ole koululaisten lähivanhemmille mahdollisia.

Olemme myös tietoisia siitä, että ulkoministeriön käsitys perheestä ja kotimaasta (ts. siitä, missä kotiloma pidetään) ei välttämättä vastaa enää tätä päivää. Myös yksin ulkomaan edustukseen lähtevät voivat olla ainoina vastuussa esim. vanhenevista vanhemmistaan tai muista perheenjäsenistä. Myös he voivat tarvita tapaamismatkoja. Peräämmekin ihmislähtöisempää ja empaattisempaa henkilöstöpolitiikkaa, joka huomio lähetettävien virkamiesten yksilöllisiä tilanteita paremmin. Yleisen työhyvinvoinnin parantaminen, kaikkien eri jäsenryhmien etujen huomioiminen ja tasa-arvoinen kohtelu ovat asioita, joita haluamme ajaa.

Näihin sanoihin päättäen, toivotan teille kaikki jäsenet erittäin rentouttavaa ja aurinkoista kesälomaa.

Lisää aihepiiristä