Puheenjohtaja Mari Neuvosen kevätkirje 2023

Kotilomakorvaukset, työssäjaksaminen ja resurssit, hallintouralaisten asema, UPJ, Rambollin suositukset ja nimitysjärjestelmän avoimuus.

Maksettu kotiloma kuuluu jokaiselle lähetetylle virkamiehelle perheineen

Ensimmäiseksi haluan kiittää teitä kaikkia aktiivisia jäseniä siitä, että heti alkuvuodesta toitte esille kotilomakorvauksien riittämättömyyden. On äärimmäisen tärkeää, että viestitte, kentältä Helsinkiin tämän kaltaisista asioista. Viestienne perusteella teimme jäsenkyselyn, jonka pohjalta ilmeni, etteivät kotilomakorvaukset riitä, vaikka työnantaja onkin tarkistanut niitä ylöspäin alkuvuodesta. Lentomatkustamisen kallistuminen ja yleinen inflaatio ovat johtaneet siihen, että varsinkin perheille olisi tulossa useiden satojen eurojen arvosta ns. kotilomakaton ylittävää itse maksettavaa. Vastustamme tätä.  Olemme keskustelleet tästä hallinnon kanssa sekä ottaneet asian esille kahdesti YT-johtokunnassa. On selvää, että jokaisella lähetetyllä virkamiehellä perheineen on UE-palveluun olennaisesti kuuluva oikeus kotilomaan. Katsomme, ettei missään ole sovittu omavastuuosuuksista tai jos sellaisia on työnantajan yksipuolisella ilmoituksella otettu käyttöön, pitäisi hyvän hallinnon velvoitteiden mukaisesti informoida henkilöstöä käytänteiden muutoksesta. Tällaista informaatiota emme ole saaneet.  Lähdemme siitä, että on työnantajan velvollisuus järjestää prosessi sellaiseksi, että oikeus kotilomaan toteutuu tasapuolisesti ja ilman kohtuutonta henkilökohtaista taloudellista riskiä virkamiehelle. Kustannusten kasvaessa tulisi myös lentojen hintakattoa nostaa. Odotamme nyt ylimmän johdon uutta linjausta asiasta, kuten YT-johtokunnassa maaliskuussa luvattiin.  

Työhyvinvointi ja jaksaminen työmme kulmakivi

Kuten monesti aiemmin todettu, meille UHVYssä työnhyvinvointi ja ihmisten jaksaminen ovat työntekemisen kulmakiviä ja pyrimme edistämään näitä kokonaisvaltaisesti. Seuraamme työssäjaksamista ja katsomme, ettei yhdenkään henkilöstöryhmän tulisi kuormittua muita enemmän. Tämä on myös viesti, jota olemme välittäneet väsymättä ylöspäin ja jota tulemme viestimään välittömästi, kun uusi hallitus on saatu koottua.

Ulkoministeriön työt ovat lisääntyneet merkittävästi viimeisten vuosien aikana, ja vallitsevassa maailmanpoliittisessa tilanteessa, on ns. perinteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka oleellisesti korostunut. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka ulkoministeriön henkilöstö mielellään palvelee koko valtionhallintoa, edistää koulutuksen, terveyden ja teknologian vientiä ja valmistelee muiden maiden vastaavien ministerien ja delegaatioiden vierailuja Suomeen, ei näillä resursseilla se enää onnistu nykylaajuudessa. Useilla osastoilla on henkilöstövajausta ja tyhjiä deskejä, ja joihinkin UE-tehtäviinkin on haastavaa löytää tekijöitä. On huolehdittava siitä, että ulkoministeriön henkilöstö jaksaa hoitaa ulkoministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä sekä kotimaassa että ulkomailla.

Suurlähettilästehtävänimikkeet vain ulkoministeriön virkamiehille

Tästä samasta syystä UHVY vastustaa sitä, että ulkoministeriöön perustetaan terveydestä, ilmastosta etc. vastaavia teemasuurlähettiläiden tehtäviä. Katsomme, että suurlähettiläsnimikkeiden käytössä tulisi olla pidättyväinen ja perustaa niitä vain sellaisiin, yleisesti tunnettuihin ulkopolitiikan tehtäviin, joita muillakin verrokkimailla on käytössä. Silloinkin niihin tulee nimittää ulkoministeriön pysyvä virkamies, joka täyttää ulkoasianhallintoa koskevan lain kelpoisuusehdot. Sama koskee luonnollisesti määräämistä vakinaiseen ulkoasiainneuvoksen virkaan. UHVYn näkemyksen mukaan erilaisiin, ministeriörajat ylittäviin ja ulkoministeriön substanssitoimialan ulkopuolisiin koordinaatiotehtäviin tulisi nimittää johtavia asiantuntijoita, jotka voivat toki olla ulkoministeriönkin ammattilaisia, ja heidät tulisi sijoittaa valtioneuvoston kansliaan (VNK). Tällöin myös palkkaus tulee hoitaa muualta kuin UM:sta. VNK on perustettu nimenomaan koordinoimaan yli ministeriörajojen meneviä tehtäviä. Tämä liittyy myös resursseihin, jaksamiseen ja palkkauksen riittävyyteen. Ulkoministeriöllä ei ole resursseja näiden korkeiden virkamiesten palvelemiseen.

Hallintouralaisten työtaakka

Emme ole unohtaneet hallintouralaisten asemaa ja huolestuneena katselemme tulevan kesän siirtoja.  Olemme toki tyytyväisiä syksyllä käynnistyneen hallintouralaisten työryhmän työhön, ja kiitämme kärsivällisyydestä hallintojohtajaa, jonka johdolla työryhmä on pohtinut keinoja vähentää hallintouralaisten työkuormaa ja kehittää palkkausta ja arvostusta. Työryhmä ei kuitenkaan ratkaise itse ongelmaa. Tulemme esittämään tulevalle hallitukselle ja ministereillemme, että kaikkein akuutein tilanne on pystyttävä korjaamaan eli on pystyttävä lähettämään kaksi hallintouralaista niihin kaikkein pienimpiin, usein hardshipissä sijaitseviin edustustoihin. Kyse on jo työsuojeluasiasta, sillä näin ei voida jatkaa, että vain yksi ainoa lähetetty hallintouralainen hoitaa yksin kaiken hallintouralaisten tehtäväkenttään kuuluvan työn ja sijaistaa myös päällikön.

Palkkausasiat kuuluvat neuvottelupöytään

Meille UHVYssä rohkeus ja sinnikkyys ovat keskeisiä toimintamalleja. Haluamme kehittää tasa-arvoista ja oikeudenmukaista työelämää yhteistyössä työantajan kanssa. Siirrot ovat keskeinen osa uraa ulkoministeriössä, ja näiden osalta katsomme UHVYssä, ettei työnantajan tämän hetkinen näkemys siirtosuunnitteluperiaatteista vastaa sellaista politiikkaa, jonka voimme hyväksyä. Vastustamme sitä, että työnantaja on liittänyt siirtoihin palkan alentamisen. Meille on tärkeää, että siirtojen periaatteet ja palkkapolitiikka pidetään erillään, sillä palkkausjärjestelmästä sovitaan sopimusosapuolten kesken neuvotteluissa, joissa henkilöstöjärjestö on tasapuolinen sopijapuoli. Tästä syystä palkkausjärjestelmäsopimusta voidaan muuttaa vain sopimusosapuolten neuvotteluiden kautta.

Lähetimme teille arvoisat jäsenet kyselyn siitä, miten VES:n paikallisen virastoerän osalta palkankorotuksen jako pitäisi suorittaa. Vaihtoehtona on, että se jaetaan tasan kaikille (jolloin se olisi 2,5% korotus) tai sitten siitä lohkaistaisiin esim. 0.5% tiettyjen ura-alueiden tehtävissä toimivien palkkauksen korjaamiseen. Tarkasteltavana olisi lähinnä uudet viitetehtävät hallintouralle ja erityisvirkamiestehtäville. Analysoimme kyselyn tuloksia ja sen mukaan lähdemme neuvottelemaan työantajan kanssa tästä paikalliserästä. Mikäli tasapuolista neuvottelutulosta virka- ja työehtosopimukseksi virastoerän toteuttamisesta ei saavuteta määräaikaan mennessä, niin siinä tapauksessa virastoerä toteutetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena (2,5 %). On sanomattakin selvää, että neuvottelupöydässä pidämme aina jäsentemme puolta.

Tämän vuoden tärkeimmät tavoitteet: UPJ, Rambollin selvityksen suositukset sekä avoin nimityspolitiikka

Tämän vuoden keskeisenä tavoitteena on aloittaa palkkajärjestelmän (UPJ:n) uudistaminen ja edistää Rambollin häirintäselvityksen kaikkien suositusten toimeenpanoa, sillä Rambolin selvitys sisälsi paljon sellaista, joihin UHVY on jo vuosia pyrkinyt saamaan muutosta.  Osaan selvityksen osa-alueista on tehokkaasti jo puututtu, kuten häirintään, johon on saatu selkeät prosessit, ja tästä UHVY antaa kiitosta työnantajalle. Nimityskäytännöt puolestaan on kokonaisuus, jota tulemme aktiivisesti ajamaan jatkossa. Ulkoministeriön tulee siirtyä nykyaikaiseen paneeli- ja pisteytysjärjestelmään ja saamamme palautteen perusteella ehdotuksellamme on laaja tuki UH:n henkilökunnassa.

Työtä on paljon edessä, mutta tästä on hyvä jatkaa. Toivon kaikille rentouttavaa ja rauhaisaa pääsiäisen aikaa sekä aurinkoista kevään odotusta.

Lisää aihepiiristä