Puheenjohtaja Mari Neuvosen joulukirje 2022

Alennamme jäsenmaksua, UHVY torjui Kouvolan yt-neuvottelut. Ensi vuonna UPJ, Rambollin suositukset ja nimitysjärjestelmän avoimuus.

Kulunut vuosi alkaa pian tulla päätökseen ja on aika kiittää kaikkia jäseniämme sekä ministeriössä että kentällä työstänne, aktiivisuudestanne ja tuestanne. Olen edelleen ylpeä ja kiitollinen siitä, että valitsitte minut puheenjohtajaksenne. UHVY:lla on pitkät ja arvokkaat perinteet ja haluan osaltani vaalia ja kehittää niitä.

Alennamme jäsenmaksua –kaikki mukaan

Voin ilokseni ilmoittaa, että laskemme yhdistyksen jäsenmaksua vuoden 2023 alusta 0,8% prosenttiin, sekä kaksoisjäsenille 0,7%:n, sillä vaikka eläköitymisten myötä yhdistyksemme on menettänyt jäseniä, katsomme, että näinä taloudellisesti tiukkoina aikoina haluamme tehdä jotain sellaista, joka palvelee meidän jokaista jäsentä, omasta aktiivisuudesta riippumatta. Toivomme myös, että jäsenmaksun alennus kannustaisi uusia virkamiehiä liittymään UHVY:n. Meille ovat kaikki ulkoministeriön virkamiehet, niin määräaikaiset kuin pysyvätkin virkanimikkeestä ja koulutustaustasta riippumatta tervetulleita. Olemme ylpeitä siitä, että edustamme nimenomaan koko ulkoministeriön henkilökuntaa. Meille oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja kaikkien oikeus kehittyä ja saada onnistumisia työssään ovat ydinarvoja.

UHVY torjui Kouvolan yt-neuvottelut – irtisanomisilta vältyttiin

Tämä vuosi on tuonut paljon mukanaan, viimeisimpinä Kouvolan maahantulolupa-asioiden palvelukeskuksen YT-neuvottelut. Olemme UHVY:ssä edelleen järkyttyneitä siitä, että valtio työnantajana lähti irtisanomisneuvotteluihin, mutta kiitollisia siitä, että Valtiovarainministeriössä ymmärrettiin vaalia valtion mainetta työnantajana ja sen johdosta Kouvolan tilanteeseen saatiin ratkaisu, joka oli siedettävä kaikille sen kohteeksi joutuneille.  Katsomme, että VM:n poikkeuksellinen vastaantulo 9 kk:n palkalla niille, jotka vapaaehtoisesti suostuvat lähtemään oli ainoa oikea ratkaisu tässä tilanteessa. UHVY ei olisi hyväksynyt mitään vähempää.

Saimme hallintoura-kehittämisen työryhmän

Meille UHVY:ssä työnhyvinvointi ja ihmisten jaksaminen ovat työntekemisen kulmakiviä ja pyrimme edistämään näitä monipuolisesti. Pyrimme myös seuraamaan työssäjaksamista ja katsomme, ettei yhdenkään henkilöstöryhmän tulisi kuormittua muita enemmän. Tässä yhteydessä haluan jälleen kerran nostaa esiin hallintouralaisten aseman, sitä ei ole unohdettu. Syksyllä käynnistyi työryhmä hallintojohtajan johdolla, jossa pohditaan keinoja vähentää hallintouralaisten työkuormaa, lisätä palkkaa ja myös arvostusta. Kaikkein akuutein tilanne on niissä pienissä, usein hardshipissä sijaitsevissa edustustoissa, joissa yksi ainoa lähetetty hallintouralainen, joka hoitaa yksin kaiken hallintouralaisten tehtäväkenttään kuuluvan työn. Olemme jo useampaan kertaan esittäneet, ettei yhdessäkään edustustossa tulisi jatkossa olla enää vain yhtä lähetettyä hallintouran virkamiestä, vaan heitä pitäisi olla aina vähintään kaksi. Lisäksi hallintouralaisten palkkaus ei vastaa useinkaan tehtävien vaativuutta, mikä näkyy nyt myös siirtohalukkuudessa. Kolmanneksi, varsinkin pienissä UE:ssa edustustoissa, hallintouralaisille kasaantuu koko edustuston sijaistus sekä uuvuttava määrä erilaista byrokratian pyörittämistä. Uskon, että hallintojohtajan johdolla näihin ongelmiin pystytään löytämään ratkaisuja.

Erityis-Kavaku avoimeksi kaikille ura-alueille

Nostan jälleen kerran esille UHVY:n arvot, jotka ovat oikeudenmukaisuus, asiantuntijuus, luotettavuus ja avoimuus. Nämä ovat arvoja, jotka ohjaavat järjestömme työtä ja joita puolustamme aktiivisesti ja päämäärätietoisesti. Tältä pohjalta katsomme, että juuri lanseerattu Kavaku-haku talon sisältä pyrkiville on erinomainen mahdollisuus mutta sen tulee olla avoin kaikille sisäänpääsykriteerit täyttäville ulkoministeriön virkamiehille, virkanimikkeestä riippumatta. Myös sellaisille virkamiehille, jotka ovat tehneet jatkuvia määräaikaisia sijaistuksia yli 10 vuotta ministeriössä ja UE:ssa yleisuran tehtävissä ja jotka ovat tälläkin hetkellä UM:n palveluksessa, tulisi olla mahdollisuus hakea uralle. Pidämme yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisena sitä, ettei erityis-kavakulle voisi hakea hallintouralla olevat vakituiset yli 10 vuotta talossa palvelleet virkamiehet.

Palkkausasiat kuuluvat neuvottelupöytään

Meille rohkeus ja sinnikkyys ovat keskeisiä toimintamalleja. Haluamme kehittää tasa-arvoista ja oikeudenmukaista työelämää yhteistyössä työantajana kanssa. Siirrot ovat keskeinen osa uraa, ja näiden osalta katsomme UHVY:ssä, ettei työnantajan tämän hetkinen näkemys siirtosuunnitteluperiaatteista vastaa sellaista politiikkaa, jonka voimme hyväksyä. Vastustamme sitä, että työnantaja on liittänyt siirtoihin palkan alentamisen. Meille on tärkeää, että siirtojen periaatteet ja palkkapolitiikka pidetään erillään, sillä palkkausjärjestelmästä sovitaan sopimusosapuolten kesken neuvotteluissa, joissa henkilöstöjärjestö on tasapuolinen sopijapuoli. Tästä syystä palkkausjärjestelmäsopimusta voidaan muuttaa vain sopimusosapuolten neuvotteluiden kautta.  Toivomme myös, että työnantaja palauttaa siirtojen valmisteluun siitä nyt poistetut siirtosuunnittelun periaatteet, jotka liittyvät mm. työntekijän omiin toiveisiin, osaamiseen ja elämäntilanteeseen sekä muihin mm. virkavapausasioihin liittyvät periaatteet. Pidämme siirtoperiaatteiden vastaisena sitä, että tällä hetkellä UM:n ulkopuolisista tehtävistä siirrytään usein suoraan UE tehtäviin ilman edes lyhyttä palvelua ministeriössä. Samoin pidämme haitallisena myös sitä nykykäytäntöä, ettei siirtojen osalta vastaanottavaa tahoa (varsinkaan UE:ssa) konsultoida siirrettävän henkilön osalta, kuten aiemmin oli tapana. Lisäksi vastustamme sitä, että virkamiehet voivat siirtyä kolmanteen peräkkäiseen UE-tehtävään, tilanteessa jossa tehtävään on tarjolla myös muita, valintakriteerit täyttäviä henkilöitä.

Tavoitteet -23; UPJ, Rambollin selvityksen suositukset sekä avoin nimityspolitiikka

Ensi vuonna nostamme palkkajärjestelmän (UPJ:n) uudistamisen keskiöön ja ajamme Rambollin häirintäselvityksen kaikkien suositusten toimeenpanoa, sillä Rambolin selvitys sisälsi paljon sellaista, joihin UHVY on jo vuosia pyrkinyt saamaan muutosta.  Osaan selvityksen osa-alueista on tehokkaasti jo puututtu, kuten häirintään, johon on saatu selkeät prosessit ja tästä UHVY antaa kiitosta työnantajalle. Nimityskäytännöt on kokonaisuus, jota tulemme aktiivisesti ajamaan ensi vuonna. Ulkoministeriön tulee siirtyä nykyaikaiseen paneeli- ja pisteytysjärjestelmään ja saamamme palautteen perusteella ehdotuksellamme on laaja tuki UH:n henkilökunnassa.

Työtä on paljon edessä, mutta tästä on hyvä jatkaa. Toivon kaikille rentouttavaa ja rauhaisaa joulun aikaa ja erinomaista alkavaa vuotta.

Lisää aihepiiristä