Uuden puheenjohtajan kesäkirje 2022

Haluan ensimmäiseksi kiittää kaikkia UHVY:n jäseniä luottamuksestanne valittuanne minut uudeksi puheenjohtajaksenne – otin tehtävän vastaan nöyrästi ja ensimmäiset kuukaudet ovat osoittaneet, että tehtävä on mitä mielenkiintoisin.  UHVY:n hallitus, uusi UHVY:n järjestösihteeri Satu ja pääluottamusmies Kari ovat osoittautuneet kaikki upeiksi, kannustaviksi ja sitoutuneiksi kollegoiksi, joilta olen jo nyt oppinut valtavasti. Tässä tiimissä on hyvä tehdä aktiivista ja rohkeaa edunvalvontaa.

Jäsenten kokemukset ja työn tekemisen arki

Toisekseen, haluan kiittää jäsenistöä kentällä – olen saanut paljon kannustavaa palautetta ja myös kriittisiä toimenpiteitä vaativia pyyntöjä; näistä kiireisempinä haluan tässä nostaa esiin hallintouralaisten aseman niissä pienissä, usein hardshipissä sijaitsevissa edustustoissa, joissa yksi ainoa lähetetty hallintouralainen hoitaa yksin kaiken. Uskon, että Webropol-kyselyn kautta saamme paljon hyödyllistä tietoa hallintouralaisten tilanteesta ja näiden vastausten pohjalta käymme aktiivisesti keskustelua työnantajan kanssa tilanteen pikaiseksi korjaamiseksi. Myös työnantaja näkee tilanteen vaativan akuuttia korjausta ja olemmekin esittäneet, ettei yhdessäkään edustustossa tulisi jatkossa olla enää vain yhtä lähetettyä hallintouran virkamiestä, vaan heitä pitäisi olla aina vähintään kaksi. Toivon todella, että tämä työnantajan kanssa yhteisesti tärkeäksi koettu asia saadaan ratkaistua mahdollisimman pian. Tämä tosin ei ole yksin työnantajan käsissä, vaan vaatii lisävaroja VM:stä.

Tässä vaiheessa vuotta olemme kaikki saaneet jo kokemusta uudesta monitiloiksi remontoidusta Merikasarmista. Varsinkin A-talon kokoustilat ovat upeita ja viihtyisiä ja siellä on ilo kokoustaa. Toisaalta puutteitakin on, eivätkä ne kaikki tulleet yllätyksinä. Kuten UHVY huomautti jo remontin suunnittelun ollessa vasta tekeillä v. 2018, olisi työtilojen tullut vastata nimenomaan UM:n tarpeita ja rakennelmien olisi tullut olla sellaisia, että ne olisivat mahdollistaneet tulevaisuuden muutostyöt nopeasti ja edullisesti, jos esim. olisi tarvittu enemmän perinteisiä työhuoneita. Esitimme myös tuolloin, että suunnittelussa olisi huomioitava mm. nopeasti kasvava työmatkapyöräily ja sen aiheuttamat tarpeet. Tällä hetkellä näyttää siltä, että osa näistä esittämistämme huolista on konkretisoitunut – tilat ovat jo nyt käymässä ahtaiksi, mikäli isompi joukko haluaisi tehdä läsnätyötä samaan aikaan, eivät kaikki mahdu paikalle. Myös esteettömyys, vetäytymistilojen vähyys ja yleinen rauhattomuus on tulleet esille. Myöskään työmatkapyöräilyyn tarvittavia pesutilojen yhteydessä olevia pukukaappeja ei ole tarpeeksi. Pidämme huonona sitä, että vastuutaho ovat Senaattikiinteistö ja VNHY, ja UM:n erityistarpeet on jätetty huomiotta.

Työhyvinvointi ja arvostava ilmapiiri

Meille UHVY:ssä työnhyvinvointi on erittäin tärkeää ja pyrimme edistämään sitä monipuolisesti. Uusien monitilojen ohella pandemian jälkiseurauksena vallitsevaksi käytännöksi muodostunut hybridi-työ vaatii yhä totuttelua, uusien menetelmien käyttöönottoa mutta ennen kaikkea jokaiselta virkamieheltä taitoa itsensä johtamiseen. Myös esimiehiltä vaaditaan uusia taitoja; miten luoda me-henkeä ja yhteisen tekemiseen kannustavaa ilmapiiriä olosuhteissa, joissa osa porukasta on etänä, osa paikalla. Samaan aikaan esimiesten rooli psykologisen turvallisuuden luomisessa korostuu. Katsomme, että kaikkein tärkeintä on luoda tila, jossa kaikkien näkemyksiä kuullaan ja arvostetaan. Tämä on myös oma tärkeä arvoni UHVY:n työssä. Teemme edunvalvontaa yhdessä – tiiminä. Näitä asioita ja monia muita asioita tulemme käsittelemään alkusyksystä, kun järjestämme jäsentilaisuuden työhyvinvoinnista. Tästä kuulette enemmän viimeistään kesälomien jälkeen.

Viimeiseksi haluan nostaa uudelleen esille Rambollin häirintäselvityksen, joka on edelleen ajankohtainen, kuten edeltävä puheenjohtaja Juha Parikka osuvasti kirjoitti kesäkirjeessään kolme vuotta sitten. Rambolin selvitys oli perusteellinen ja siinä määriteltiin kuusi osa-aluetta, jotka edellyttävät kehittämistä ja toimenpiteitä.  Suositukset, joita oli peräti 30 kpl, sisälsivät paljon sellaista, joihin UHVY on jo vuosia pyrkinyt saamaan muutosta. Osaan selvityksen osa-alueista on tehokkaasti jo puututtu, kuten häirintään, johon on saatu selkeät prosessit ja tästä UHVY antaa kiitosta työnantajalle. Haluamme, että työtä jatketaan ja tärkeimmäksi nostamme nimityskäytännöt.

Avoin ja oikeudenmukainen työkulttuuri

Kuten Juha Parikka kesäkirjeessään 2019 totesi, yksi talomme keskeisiä ongelmia on ollut siirto- ja valintakriteerien avoimuuden puute. Suorana lainauksena kolmen vuoden takaisesta kesäkirjeestä toistan edelleen saman: ” UHVY tulee pitämään asiaa esillä, kunnes – ennen pitkää – jätämme vanhat epäluottamusta aiheuttavat opaakit menetelmät ja siirrymme nykyaikaiseen paneeli- ja pisteytysjärjestelmään”.  UHVY on esittänyt jo marraskuussa 2019 talon johdolle paneeli- ja pisteytysjärjestelmän käyttöönottoa parhaan mahdollisen ja kyvykkäimmän kandidaatin nimittämiseksi ko. virkaan.  Saamamme palautteen perusteella ehdotuksellamme on laaja tuki UH:n henkilökunnassa. UHVY halua jatkaa tätä työtä.

Näillä sanoin toivotan jäsenkunnallemme sekä muille UM:läisille rentouttavaa ja virkistävää lomaa. Itse virkistyn parhaiten koettelemalla vähän omia rajojani: tänä kesänä se tapahtuu osallistumalla Oulankajoen 12 kilometrin alajokiuintiin. Hyvää ja virkistävää kesää kaikille!

1.6.2022

Mari Neuvonen

Lisää aihepiiristä